You are here

afkortingen

Hier enkele veel voorkomende afkortingen. Sommige beschrijvingen komen meerdere keren voor, dit heeft te maken met verschillende wijzen waarop woorden zijn gespeld of gebruikt. Ook verschillende afkortingen komen vaker voor met een andere uitleg, dit heeft te maken met overeenkomsten van de afkortingen hoewel deze kunnen veranderen door de toename van het materiaal in het archief.

A afdeling A van CVD/BVD
AAP Albanese Arbeiders Partij
ACD afdeling Centrale Documentatie van CVD/BVD
AFCENT Allied Forces Central Europe [subhoofdkwartier van de NAVO]
AIAD Ambtenaar in Algemene Dienst
AIVD Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst
ANS Aktionsfront Nationaler Sozialisten
ANVJ Algemeen Nederlands Jongerenverbond
ARAR Algemeen Rijksambtenarenreglement
ASTA Ambtelijke Stuurgroep Terroristische Aanslagen
ASU active service unit
ASVA Algemene Studentenvereniging Amsterdam
AIJG AIJG-landen [BVD-term] landen achter het ijzeren Gordijn


B afdeling B van BNV/CVD/BVD
BB Bescherming Bevolking
BeCo Beleidscommissie
BFR afdeling B Front en Andere organisaties
BfV Bundesamt fijt. Verfassungsschutz
BI Bureau Inlichtingen
BID Buitenlandse Inlichtingendienst
BMGN Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden
BND Bundesnachrichtendienst
BNV Bureau Nationale Veiligheid
BO onderafdeling Operaties van afdeling B
BOP sectie Operaties Politie van onderafd. BO
BT Hoofdafdeling Terrorisme van de Directie B
BVA beveiligingsambtenaar
BV onderafdeling Verwerking van afdeling B
BVD Binnenlandse Veiligheidsdienst
BVI beveiligingsinspecteur
BZK Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties


C afdeling C van CVD/BVD
CD Centrumdemocraten
CI Centrale Inlichtingendienst
CI counter-intelligence
CIA Central Intelligence Agency
CID Centrale Inlichtingendienst (Van 't Sant, Londen)
CID Centrale Inlichtingendienst (W.E. Sanders)
Cie IVD vaste Kamercommissie voor de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten
CNV Christelijk Nationaal Vakverbond
Cospar Committee for Space Research
CP Centrumpartij
CPC Communistische Partij van China
CPN Communistische Partij van Nederland
CPSU Communistische Partij van de Sovjet-Unie
CPUSA Communistische Partij van de Verenigde Staten
CRI Centrale Recherche-informatiedienst
CSMG Chef Staf Militair Gezag
CVD Centrale Veiligheidsdienst


D afdeling D van CVD/BVD (bevordering beveiliging)
DGBR Directoraat-generaal voor de Bijzondere Rechtspleging
DGOV Directoraat-generaal voor Openbare orde en Veiligheid
DIR Districts Inlichtingenrechercheur
DL dienstleiding
DLB dead letter box
DLO district liaison officer van het BNV
Ds'70 Democratisch Socialisten '70


E afdeling E van CVD/BVD (onderzoeken; volg- en observatie-eenheid)
EIX Afdeling E IX (Recherche, veiligheidsonderzoeken)
EVC Eenheidsvakcentrale
EXIII Afdeling E XIII (Volg & Observatie)


FDJ Freie Deutsche Jugend [jongerenorganisatie van de SED]
FID afdeling Financiën en Inwendige Dienst
FSB [Russ.] veiligheidsdienst [opsplitsing KGB na 1992]
GESTAPO Geheime Staatspolizei
GzB militaire veiligheidsdienst
GPU zie KGB
GROe Sovjet-Russische militaire inlichtingendienst
GRU militaire inlichtingendienst van de USSR
GS III derde sectie van de generale staf [militaire inlichtingen- en veiligheidsdienst]


H.B Hoofd Directie B (afdeling B)(bijv. Communisme en Geheime Politieke Beïnvloeding, Frontorganisaties en andere anti-democratische stromingen, Terrorisme, Operaties)
H.BVD Hoofd BVD
H.C Hoofd Directie C (Contraspionage)
H.D Hoofd Afdeling D (Beveiligingsbevordering)
H.E Hoofd Afdeling E (Diverse ondersteunende diensten)
HK Hoofd Kabinet
HKGS Hoofdkwartier van de Generale Staf
H.T DHoofd Afdeling Technische Dienst
HVA Hauptverwaltung Auflarung (DDR)


ICBZ Informatiecentrale Bijzondere Zaken
ID Inlichtingendienst van de politie
IDB Inlichtingendienst Buitenland
IKV Interkerkelijk Vredesberaad
IM [HvA-term] inoffizielle Mitarbeiter
IO Intelligence Officer
IUS International Union of Students


JAM [BVD-term] jonge academicus
JIM [BVD-term] jonge intelligente medewerker
JKU Jongerenkomitee voor Uitwisseling
JOVD Jongerenorganisatie voor Vrijheid en Democratie


KA kabinetsafdeling A van CVD/BVD (o.a. juridische zaken)
KAB Katholieke Arbeidersbeweging
KARA kabinetsafdeling Relaties met Anderen
KB kabinetsafdeling B van CVD/BVD (operaties)
KEB Kabinet Exploitatie Buitenland
KEN-ml Kommunistische Eenheidsbeweging Nederland-ml
KGB [Sovjet-Russische niet-militaire inlichtingendienst], buitenlandse inlichtingendienst van de USSR (hoofddirectoraat)
KNIL Koninklijk Nederlands-Indisch Leger
KO kabinetsafdeling Opleidingen
KO kwartaaloverzicht
KMar Koninklijke Marechaussee
KST Korps Speciale Troepen


LKP Landelijke Knokploegen
LOOIS Landelijke Organisatie van Oud Illegale Strijders
LUID Luchtmacht Inlichtingendienst


Marid Marine Inlichtingendienst
MfS Ministerium fr Staatssicherheit — het veiligheidsapparaat van de DDR
MI 5 Britse Security Service Military Intelligence, section 5 (veiligheid)
MI 6 Britse Secret Intelligence Service, Military Intelligence, section 6 (inlichtingen)
MID Militaire Inlichtingendienst
MLCN Marxistisch-Leninistisch Centrum Nederland
MLPNMarxistisch-Leninistische Partij Nederland
MO maandoverzicht
MO Modus operandi


NAVO Noord-Atlantische Verdragsorganisatie
NCSV Nederlandse Christelijke Studentenvereniging
NESB Nationaal Europese Socialistische Beweging
NKIJ Nederlands Komitee voor Internationaal Jongerenwerk
NKVD zie KGB
NOU Nederlandse Oppositie Unie
NPJCR Nederlandse Politieke Jongeren Contactraad
NSR Nederlandse Studentenraad
NU Vereniging Nederland-USSR
NVB Nederlandse Vrouwenbeweging
NVU Nederlandse Volksunie


OD onderwerpsdossier
OGPU zie KGB
OHD [Bvp-term] Oost-Duitse Handelsdelegatie


PBD Politie Buitendienst (Londen)
PCF Parti Communiste Francais
PD persoonsdossier
PFLP Popular Front of the Liberation of Palestine
PHBVD plaatsvervangend hoofd van de BVD
PID Plaatselijke Inlichtingendienst
PKI Partai Kommunis Indonesia
PLO Palestinian Liberation Organization
PNG persona non grata
PNR Partij Nieuw Rechts
PPGG procureurs-generaal
PPR Politieke Partij Radicalen


RA [BVD-term] Sovjet-Russische ambassade
RIS Russian Intelligence Services
RMS Republik Maluku Selatan
ROI Rijks Opleidingsinstituut
RPD Rijks Psychologische Dienst
RPF Reformatorische Politieke Federatie
RVF Rood Verzetsfront


SB [Pools] Poolse inlichtingendienst
SBP Staf Buitenlandse Politiek
SBZ Sovietische Besatzungszone
SD Sicherheitsdienst
SDECE Service de Documentation Exterieure et du Contre-Espionnage
SDI Strategic Defense Initiative ['Star Wars']
SDS Students for a Democratic Society
SE Surreptitious Entry
sectie BFA sectie Front- en andere organisaties van de afdeling B
sectie BPO sectie Personenonderzoek van de afdeling B
sectie CR sectie Rusland van de afdeling C
sectie CS sectie Satellietlanden van de afdeling C
sectie K/CH sectie kabinetsafdeling Chinezen
SED Sozialistische Einheitspartei Deutschlands [communistische partij van de DDR]
SIS Studentenvereniging voor Internationale Betrekkingen
SIS Secret Intelligence Service
SJ Socialistische Jeugd
SOAN Stichting Opleiding Arbeidskrachten Nederland
SOEV Stichting voor Onderzoek van Ecologische Vraagstukken
SOPD Stichting Oud Politieke Delinquenten
SP Socialistische Partij
SRAC Short Range Agent Communication
SS Security Service
SSA Semi-statisch Archief
STB buitenlandse inlichtingendienst van de CSSR (ie hoofddirectoraat)
StB [Tsjecho-Slow.] Tsjecho-Slowaakse inlichtingendienst
SVR [Russ.] buitenlandse inlichtingendienst [opsplitsing KGB na 1992]
SWP Socialistische Werkerspartij


T afdeling Techniek
TPC Technische Planning en Controle


UB buitenlandse inlichtingendienst van Polen (je hoofddirectoraat)


VfK Verwaltung fr Koordinierung — de militaire inlichtingendienst van de DDR
VND Vereniging Nederland-DDR


Wbbbg Wet buitengewone bevoegdheden burgerlijk gezag
WEU West-Europese Unie
WFDY World Federation of Democratic Youth
Wiv Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten
WOKS [Russ.] Sovjetvereniging van Vriendschap en Culturele Betrekkingen
WVR Wereldvredesraad
WVV Wereldvakverbond


Z II Zarzad II [Poolse militaire inlichtingendienst]
Subscribe to afkortingen