You are here

sitemap

Onderwerpen

groepen
personen
buitenland

Structuur

organisatie
militair
methoden
perioden

Uitleg

afkortingen
organogrammen
literatuur
achtergrond
stichtng Argus
Buro Jansen & Janssen
nieuwsblog
Onderwerpen

Groepen

Groepen ook wel op te vatten als aandachtsvelden voor de inlichtingendiensten. Hier worden de inzagedossiers en andere verkregen stukken over mensen, groepen, bewegingen, die de inlichtingendiensten in de gaten houden, geplaatst.

Op dit moment zijn er stukken toegevoegd over de anit apartheidsgroep RARA - Revolutionaire Anti-Racistische Actie, de extreemrechtse groepen stichting HINAG, Landelijke Organisatie Invaliden Tochten (LOIT) en Euro Divisie Nederland (EDN), de extreem rechtse partijen de Nationale Partij Nederland, de Nederlandse Volksbeweging, de Boerenpartij en de Nationaal Europese Sociale Beweging, de linkse politieke partijen de Socialistische Werkers Partij (SWP), de Pacifistisch Socialistische Partij (PSP) en de Communistische Partij van Nederland (CPN), de politieke jongeren groepen Provo , Socialistische Jeugd (SJ) en ANJV, de studentengroepen studentenunie (ASVA), Nederlandse Studenten Vakbeweging (SVB), Politeia, Nederlandse Studenten Raad (NSR), Organisatie van Progressieve Studerende Jeugd (OPSJ), de studentenbulletins 1968 - 1973 en studentenprotest 2009 - 2011, de vredesgroepen de Nederlandse Vredesraad (NVR), Christelijke Vredesconferentie (CVC), Vormings- en Trainingscentrum voor Geestelijke Weerbaarheid en Geweldloze Actie, Comité van 100 en Kerk en Vrede, de vakbonden EVC en WVV, de culturele groepen Vereniging Nederland-USSR en Pegasus, solidariteitsgroepen met mensen in de volgende landen Algerije, Spanje en Vietnam en een overzicht toegevoegd van volgens de inlichtingendienst niet-extremistische groepen.

personen

buitenland
Structuur

Organisatie

Bij organisatie worden algemene documenten geplaatst. Dit zijn vergaderstukken, jaar-/kwartaal-/maanverslagen, weekoverzichten, organogrammen, berichten van specifieke afdelingen, personen die werkzaam waren of zijn bij de inlcihtingendienst, toezichtrapportages van de CTIVD, overeenkomsten met politie en het openbaar ministerie en ga zo maar door. Op dit moment worden vooral deze stukken opgevraagd zodat hier de meeste informatie te vinden is.

afdeling B
Verschillende afdelingen binnen de BVD stelden dagelijks, later wekelijks, rapporten op, met daarin (vaak ook operationele) informatie over lopende zaken. Afdeling B staat voor hoofdafdeling BT (terrorisme)

aurora overleg
Wekelijks of vaker overlegde het Hoofd van de BVD (H.BVD) met het plaatsvervangend hoofd (PH.BVD) en afdelingshoofden over al dan niet actuele ontwikkelingen. Dat kon gaan over spionage, vrees voor terroristische aanslagen, berichten in de pers, maar een enkele keer ook over trivialiteiten als de Iglo-maaltijden in de kantine. Veel Panorama's zijn opgevraagd, maar nog niet in het bezit van de makers van inlichtingendiensten.nl.

jaar-/kwartaal-/maandverslagen
De voorloper van de Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst (AIVD), De Binnenlandse Veiligheidsdienst (BVD) stelde tot en met 1977 elke maand, vanaf 1978 elk kwartaal rapporten op met daarin hun visie op en analyse van de ontwikkelingen in binnen- en buitenland. In 1992 heeft de BVD besloten geen kwartaalberichten meer uit te brengen, maar een jaarverslag. De verslagen worden hier per tien jaar weergegeven. Van de maand-, kwartaal- en jaarverslagen is de inhoudsopgave opgenomen.

organogram
Organogram van de BVD ('In dienst van de BVD', Frits Hoekstra 2004). Meer informatie is ook te vinden in de Pivot reeks en publicaties van Dick van Engelen. Zie hiervoor de literatuur sectie op deze website.

overeenkomsten met politie en OM
Wordt aan gewerkt.

personen
Wordt aan gewerkt.

panorama's
De BVD stelde twee keer per jaar een overzicht van de globale werkzaamheden van de verschillende afdelingen samen ten behoeve van de departementsleiding, de zogenaamde Panorama's (in 1953 en de eerste twee kwartalen van 1954 werden de panorama's per kwartaal opgesteld). De AIVD zegt dat het opstellen van de panorama's in 1953 begon. Sommige Panorama's zijn minder gecensureerd dan andere.

publicaties
Wordt aan gewerkt.

toezicht
Wordt aan gewerkt.

vernietiging archief
In de jaren 60 van de vorige eeuw hanteerde de BVD zogenaamde verjaringstabellen. Dat waren tabellen die aangaven tot hoelang gegevens mochten worden geëxploiteerd van verschillende groepen personen. Deze lijsten werden jaarlijks bijgewerkt.
Het is onduidelijk tot wanneer de Dienst deze lijsten heeft gebruikt. Zelf zegt de Dienst alleen nog de lijst uit 1967 te hebben. In andere archieven zijn meer lijsten gevonden.

weekoverzichten (CPN/Jehova's getuigen)
In de jaren 50 van de twintigste eeuw stelde de Binnenlandse Veiligheidsdienst voor alle verbindingen (ministeries, zusterdiensten, provinciale en lokale bestuurders en politiekorpsen) Weekoverzichten op. Daarin stonden verslagen van bijeenkomsten van de CPN, organisaties verbonden met de CPN of andere organisaties die door de Dienst werden geobserveerd. Daar zijn lange tijd ook nog de Jehova's Getuigen bij geweest.
Uitleg

Afkortingen
Hier enkele veel voorkomende afkortingen. Sommige beschrijvingen komen meerdere keren voor, dit heeft te maken met verschillende wijzen waarop woorden zijn gespeld of gebruikt. Ook verschillende afkortingen komen vaker voor met een andere uitleg, dit heeft te maken met overeenkomsten van de afkortingen hoewel deze kunnen veranderen door de toename van het materiaal in het archief.

Organogrammen
In de loop der jaren is de organisatie van de Inlichtingen- en veiligheidsdiensten gewijzigd. Op deze pagina worden verschillende organogrammen geplaatst die vooral uit boeken komen. Tot nu toe zijn er alleen schema's van de Binnenlandse Veiligheidsdienst (BVD) beschikbaar. Andere schema's zullen in de toekomst worden geplaatst.

Literatuur
Hier vindt u een lijst met publicaties over inlichtingendiensten die nuttig kunnen zijn voor onderzoek, begrip en analyse van de praktijken van inlichtingendiensten. Sommige publicaties, zoals de documenten uit de pivot reeks van het Rijksarchief zijn als pdf toegevoegd, van andere publicaties is slechts de titel, schrijver en jaar van uitgave vermeld.

Achtergrond
Het nationaal veiligheidsarchief (www.inlichtingendiensten.nl) is een project van Stichting Argus en Buro Jansen & Janssen. Doel van de website is het blootleggen van het werk van inlichtingendiensten in Nederland. Een van de methoden die wij hiervoor hanteren is het bevragen van inlichtingendiensten, ministeries en andere overheidsorganen. Het nationaal veiligheidsarchief (www.inlichtingendiensten.nl) is geïnspireerd door het National Security Archive in de Verenigde Staten.

stichting Argus
Stichting Argus is een onafhankelijk onderzoeks- en persbureau. We verrichten onderzoek naar politieke, economische, religieuze en maatschappelijke (machts-)structuren (zogenaamde para-politiek) en publiceren daarover.

Buro Jansen & Janssen
Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie en inlichtingen- diensten kritisch volgt en daar gevraagd of ongevraagd een mening over geeft. Een grondrechtenkollektief dat publiceert over uitbreiding van bevoegdheden en repressieve wetgeving in vooral haar eigen uitgavenen op het internet. Soms een steungroep voor mensen die ongewild gevolgd of vervolgd worden. Een vraagbaak voor burgers, maar ook politici, journalisten en andere onderzoekers. En meestal een combinatie van dit al.

nieuwsblog
Nieuwsblog over inlichtingendiensten in Nederland

Subscribe to sitemap