You are here

MIVD (militair nu)

Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD)


De taak van de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) is geregeld in de wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Stb. 2002, nr. 148).

a. Het verrichten van onderzoek:
1) omtrent het potentieel en de strijdkrachten van andere mogendheden, ten behoeve van een juiste opbouw en een doeltreffend gebruik van de krijgsmacht;
2) naar factoren die van invloed zijn op de handhaving en bevordering van de internationale rechtsorde voor zover de krijgsmacht daarbij is betrokken of naar verwachting betrokken kan worden;
b. het verrichten van veiligheidsonderzoeken als bedoeld in de wet veiligheidsonderzoeken;
c. het verrichten van onderzoek dat nodig is voor het treffen van maatregelen:
1) ter voorkoming van activiteiten die ten doel hebben de veiligheid of paraatheid van de krijgsmacht te schaden;
2) ter bevordering van een juist verloop van mobilisatie en concentratie der strijdkrachten;
3) ten behoeve van een ongestoorde voorbereiding en inzet van de krijgsmacht als bedoeld in onderdeel a, onder 2;
d. het bevorderen van maatregelen ter bescherming van de onder c genoemde belangen, waaronder begrepen betreffende de krijgsmacht waarvan de geheimhouding is geboden;
e. het verrichten van onderzoek betreffende andere landen, ten aanzien van onderwerpen met een militaire relevantie die door Onze Minister President, Minister van Algemene Zaken, in overeenstemming met Onze betrokken Ministers, zijn aangewezen.

Tot de samenvoeging tot de Militaire Inlichtingen Dienst en later de huidige Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst MIVD, kende Nederland een breed scala aan militaire inlichtingendiensten, waarvan de drie van de drie krijgsmachtonderdelen (Lamid - landmacht; Marid - marine; Luid - luchtmacht) de bekendste waren.

Subscribe to MIVD (militair nu)