You are here

RIV (raad)

Raad voor de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (RIV)


De Nederlandse inlichtingen- en veiligheidsdiensten vallen onder de politieke verantwoordelijkheid van respectievelijk de Ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (AIVD) en Defensie (MIVD). Politieke sturing van inlichtingen en veiligheidsdiensten vindt in breder verband plaats in de Raad voor de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (RIV), een onderraad van de Ministerraad. De ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, van Defensie, van Buitenlandse Zaken en van Veiligheid en Justitie hebben zitting in deze raad, die wordt voorgezeten door de Minister-President. De ambtelijke voorbereiding van de RIV vindt plaats in het Comité Verenigde Inlichtingendiensten Nederland (CVIN). In de RIV worden analyses van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten besproken die relevant zijn in het kader van het veiligheidsbeleid van het Kabinet. Sinds 2010 is deze raad actief. Daarvoor heette ze de Raad voor Nationale Veiligheid (opgericht in 2004).

Deze raad is op zijn beurt weer de opvolger van de Ministeriële Commissie voor de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (MICIV). Deze commissie bestond uit de Minister-President, tevens Minister van Algemene Zaken, en de ministers van Binnenlandse Zaken, Justitie, Buitenlandse Zaken, Defensie, Economische Zaken en Financiën. De commissie beraadslaagde over de taakstelling en onderlinge afstemming van de werkzaamheden van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. Daarbij lag het accent beurtelings op de organisatie van en de samenwerking tussen de diensten en op het opstellen van een nationaal inlichtingenbehoefteplan. Dit plan gaf aan welke belangen en veiligheidsrisico's de aandacht van de diensten moesten hebben en welke prioriteit daaraan moest worden toegekend.


De MICIV werd ingesteld in 1976

- Stukken betreffende de instelling van de MICIV, 1976
- Agenda constituerende vergadering 22 oktober 1976
- Notulen constituerende vergadering 22 oktober 1976

Subscribe to RIV (raad)