You are here

CIVD (coördinator)

Coördinator Inlichtingen en Veiligheidsdiensten


Bij vertrouwelijk Koninklijk besluit van 1 maart 1956 werd de functie van 'Coördinator' ingesteld als opvolger van de 'Commissie van Coördinatie'.


Taak

In dat Koninklijk besluit werd zijn taak omschreven: 'Er is een coördinator, die tot taak heeft het beleid en de werkzaamheden van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten te coördineren. [...]
De coördinator is bevoegd betreffende aangelegenheden de juiste coördinatie der onderscheidene diensten betreffende, na overleg met de betrokken verantwoordelijke Ministers, voorstellen te doen aan de Minister-President, Minister van Algemene Zaken.
Indien de coördinator van oordeel is, dat in het kader van het algemeen beleid aanwijzing of wijziging van taak en/of werkwijze van een der inlichtingen- en veiligheidsdiensten gewenst is, wendt hij zich met een daartoe strekkend voorstel tot de Minister onder wiens verantwoordelijkheid de betrokken dienst is gesteld.'
In het openbare Koninklijk besluit van 5 augustus 1972 werd die taak niet wezenlijk anders omschreven maar in de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten wordt de verantwoordelijkheid van de ministers duidelijker omschreven:
'Artikel 3 Onze betrokken Ministers plegen regelmatig overleg over hun beleid betreffende de diensten en de coördinatie van dat beleid [in de 'Ministeriële Commissie voor de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten
Artikel 4 Er is een coördinator van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten die tot taak heeft overeenkomstig de aanwijzingen van Onze Minister-President, Minister van Algemene Zaken, in overeenstemming met Onze overige betrokken Ministers:
a. het in artikel 3 bedoelde overleg voor te bereiden;
b. de uitvoering van de taken van de diensten te coördineren;
c. Onze betrokken Ministers voorstellen te doen betreffende de uitvoering van de taken van de diensten.'
De Coördinator is lid van de 'Ministeriële Commissie voor de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten' (MICIV) en voorzitter-lid van het 'Comité Verenigde Inlichtingendiensten Nederland' (CVIN). Hij ressorteert onder het Ministerie van Algemene Zaken.

Begin 1957 waren er strubbelingen tussen de verschillende inlichtingendiensten. Hierover werd door de Coördinator met de hoofden van de verschillende diensten overlegd. Uit dit overleg is later het Comité Verenigde Inlichtingendiensten Nederland (CVIN) voortgekomen.

Subscribe to CIVD (coördinator)