You are here

coordinatoren

Coördinatoren


Vadm bd FJ. Kist 15 april 1956-31 december 1964;
vadm bd H. Bos i januari 1965-31 december 1972;
vadm bd F.E. Kruimink l januari 1973-31 oktober 1983;
genm bd F.H. Alkemade 1 november 1983-31 december 1990.


- Instructies voor de coördinator, 1956

Nadat de 'Commissie van Coördinatie' op 1 maart 1956 opgeheven was, was de Coördinator de enige persoon die de interdepartementale contacten onderhield. Dit en het gebrek aan een gezamenlijke rapportage werd na korte tijd blijkbaar onvoldoende geacht omdat op 8 mei 1957, door de instelling van het 'Comité Verenigde Inlichtingendiensten Nederland' (CVIN), de oude interdepartementale contacten voor een deel hersteld werden. Het rechtstreekse contact van de hoofden van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten met de Minister-president (via de 'Commissie van Coördinatie') werd niet geprolongeerd; bedoeld contact bestaat nog via de 'Ministeriële Commissie voor de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten' (MICIV) maar doordat die commissie meestentijds informeel bijeenkomt, heeft het contact geen praktische inhoud.

Genm F.H. Alkemade legde uit dat hij naast de functie van 'Coördinator' der vijf diensten ook formeel coördinator was van de 'Landmacht Inlichtingendienst' (LAMID), de 'Luchtmacht Inlichtingendienst' (LUID) en de 'Marine Inlichtingendienst' (MARID), hetgeen beschouwd werd als een militaire functie, te vervullen door een oud-militair (een vlag- of opperofficier).
'Het coördineren van de drie militaire diensten vroeg relatief veel aandacht/tijd: binnen één ministerie opereerden drie diensten met eenzelfde taakomschrijving, weliswaar voor het eigen krijgsmachtdeel, maar toch altijd met de kans op competentiegeschillen.'
Elke maandelijkse vergadering met de drie diensthoofden werd enkele dagen eerder voorafgegaan door een voorbereidende vergadering met de drie plaatsvervangende diensthoofden.
Na de integratie van de drie militaire diensten tot één Militaire Inlichtingendienst verviel dit tweede coördinatorschap en daarmee de voorwaarde dat de coördinator een oud-militair zou zijn.
Naar aanleiding van de verminderde werklast stelde Alkemade voor om de functie van 'Coördinator' te combineren met een andere functie binnen het Ministerie van Algemene Zaken.
Omdat de Secretaris-generaal uit hoofde van zijn functie reeds contacten onderhield met andere ministeries, goed ingevoerd was inzake aangelegenheden van de Inlichtingendienst Buitenland (IDB) en bovendien uitstekend toegang had tot de Minister van Algemene Zaken, werd de functie van 'Coördinator' na het eervol ontslag van Alkemade toegevoegd aan de functie van Secretaris-generaal van het Ministerie van Algemene Zaken (mr R.J. Hoekstra). Zonodig kan echter weer een aparte functionaris benoemd worden als 'Coördinator'.

Subscribe to coordinatoren