You are here

1959

maandoverzicht december 1959
maandoverzicht november 1959
maandoverzicht oktober 1959
maandoverzicht september 1959
maandoverzicht juli en augustus 1959
maandoverzicht juni 1959
maandoverzicht mei 1959
maandoverzicht april 1959
maandoverzicht maart 1959
maandoverzicht februari 1959
maandoverzicht januari 1959

Inhoudsopgave maandoverzicht december 1959

I. Communisme Internationaal 1
Regionale conferentie van 17 communistische partijen te Rome 1
De oproep van de 17 CP-en uit "kapitalistisch" Europa 3
De gedragslijn van de CPN in verband net de besprekingen in de Italiaanse hoofdstad 8

II. Activiteiten van de CPN en haar hulporganisaties 11
De CPN in 1959, bet opvoeren van de activiteit der leden 12
De partij-instellingen in het afgelopen jaar 15
CPN op buitenlandse bijeenkomsten18
Partijbestuurszitting in december jl. 22
Internationale en nationale ontwikkeling in het werk der communistische hulporganisaties 24
Vredesbeweging in 1959 27
De aspiraties van het ANJV 28
Verenigd Verzet 30
Nederland-USSR en Moskou 32
Vooruitzicbten voor de EVC -1958 en de "oude" EVC 33
Communistische vakbeweging in 1959 36

III. Overige groeperingen 41
Socialistiscbe Werkers Partij; terugblik op 1959; eerste congres in januari 1960 42
Pacifistisch Socialistische Partij in 1959 44
ICwijnende Vredesbeweging De Derde Weg 45
Activiteit van oud-politieke delinquenten 47

IV. Vreemdelingen
Surinamers in Nederland, naar een federatie van hun verenigingen 50

Overzicht stakinen in december 1959
Agenda

Inhoudsopgave maandoverzicht november 1959

I. Communisme Internationaal 1 - 7
De PCI en het probleem Algerije 1
Gewijzigde politieke stellingname van de Franse partijleiding t.a.v. het plan De Gaulle 4

II. Activiteiten van de CPN en haar hul or anisaties 8 - 28
Districtsconferenties van de CPN in okt./nov. 8
Paul de Groot getuigt van Stalin's betekenis 10
Commentaar van "De Waarheid" op het PvdA -congres 12
Inspanningen en moeilijkheden van de partijboek handel en de uitgeverijen "Pegasus" en "De Tjalk" 14
Comité stopzetting atoomproeven 1?
Stopgezette verschijning van het maandblad "Briefnieuws", uitgave van het cultureel informatie-centrum der Vereniging "Nederland-USSR" 8
Het 6e NVB-congres behandelde ook politieke vraagstukken 19
Verzetsorganisatie; ontwikkeling sedert 1949 20
Vakbeseging; het OVB en de omvorming van de EVC-1958 23
Studiereis van Oekrainers in Nederland 25

III. Overige groeperingen 29 - 35
Ontwerp-beginselprogram Soc. Werkers Partij 29
Voorbereiding congres SWP 32
De PSP en de democratie 34
Maatregelen tegen het Soc. Democratisch Centrum 35

IV. Vreerndelingen 36
De affaire Dr. O. Bánki 36

Overzicht stakingen november 1959
Agenda

Inhoudsopgave maandoverzicht oktober 1959

I. Communisme Internationaal 1 - 6
De communistische co-existentietheorie uiteenzetting in "Kommunist" 2
Uitwerking voor de praktijk; Chroestsjow's redevoeringen 4

II. Activiteiten van de CPN en haar hulporganisaties 7 - 20
Verwarring in de CPN over het besluit betreffende de EVC 1958 7
Verheerlijking van de Sowjet-Unie 8
Het Arcor-apparaat van "De Waarheid" 10
Vredesbeweging - de NVR moet een eigen weg zoeken bij huidige campagne 13
Vakbeweging "opheffing" en "omvorming", omstreden begrippen bij de besluiten omtrent de EVC-1958 17

III. Overige groeperingen 21 - 25
Socialistische Werkers Partij; het ontwerppartijprogram gereed 21
"Europese Federatie tegen kernbewapening" en de "Stichting AAA" 23

Overzicht van periodieken
Overzicht van reizen uit of naar Nederland van vooraanstaande Nederlandse en buitenlandse axtremisten
Overzicht stakingen oktober 1959
Agenda

Inhoudsopgave maandoverzicht september 1959

I. Communisme Internationaal 1
Hoofdkenmerken van de "vreedzame co-existentie" 1
Ideologische en politiek-ecnonomische achtergronden 2

II. Activiteiten van de CPN en haar hulporganisaties 7 - 34
Partijbestuurszitting over de positie van de EVC-1958
Organisatorische wijzigingen in de CPN 8
CPN-afdeling Tilburg in moeilijkheden 11
Tien jaar CPN-filmdienst 16
Scholing in de partij 17
CPN-ers naar CPSU-scholing 19
Vriendschapsverenigingen .21
Activiteiten ANJV 22
Vredesbeweging 25
Vakbeweging; de plannen rond de EVC-1958 28
De staking in de grafische bedrijven 31

III. Overige Groeperingen 35 - 37
"Socialistische Werkers Partij" toont nog weinig activiteit 35
Verweer van de aangevallen "Pacifistische Socialistische Partij" 36

IV. Vreemdelingen 38 - 40
De Indonesiërs in Nederland 38

Overzicht stakingen in September 1959
Agenda

Inhoudsopgave maandoverzicht juli en augustus 1959

I. Communisme Internationaal 1 -7
De nieuwe uitgave van de geschiedenis van de Communistische Partij van de Sowjet-Unie; overeenkomsten en verschillen met de "Korte Leergang" 3

II. Activiteiten van de CPN en hear hul.or:anisaties 8-29
Verkiezing districtsbestuur CPN-Amsterdam 9
De 60ste verjaardag van Paul de GROOT 10
Twaalfde Waarheid-Zomerfeest 11
Jeugdbeweging; de deelname aan het festival te Wenen 16
Het 5e WFDJ -congres to Praag 18
Het jaarlijkse vrouwenkarnp van de NVB; naast ontspanning oak scholing 19
Communistische en andere belangstelling voor Internationale Vrouwenconferentie in Italië 20
Handtekeningen-campagne initiatief-comite "Boodschap aan de leiders der vier grote mogendheden" 22
"USSR-Nederland" ter versterking van de culturele relaties tussen Nederland en de Sowjet-Unie 24
Vakbeweging: agitatie t.a.v. CAO voor de metaalindustrie 27

III. Overige Groeperingen 30 - 36
De oprichting van de "Socialistische Werkers Partij" door de gedelegeerden van de Bruggroep; het partijbestuur 32
"Stichting Hinag" 35

IV. Vreemdelingen 37 - 42
Het Hongaarse verenigingsleven in ons land 38

Overzicht van reizen uit of naar Nederland door vooraanstaande Nederlandse en buitenlandse extremisten.
Overzicht stakingen in juli/augustus 1959
Agenda

Inhoudsopgave maandoverzicht juni 1959

I. Communisme Internationaal 1 - 8
De Italiaanse Communistische Partij (PCI) en haar beleidsproblemen 1
De verbouding tot de Nenni-socialisten 3
Tegenstellingen tussen de PCI en de PCF 5
Regionaal overleg o.m. met de CPN 8

II. Activiteiten van de CPN en haar hulporganisaties 9 -25
CPN-districts conferenties 10
Organisatie 12e Waarheidzomerfeest in Amsterdam 11
De Bruggroep; landelijke conferentie op komst 13
Vredesbeweging; actie in Nederland voor het Tweede Appèl van Stockholm 15
De Sowjet-Russische tegenhanger van "Nederland-USSR" opgericht 17
Het ANJV en Nieuw Guinea 19
Vakbeweging; sociaal-economische eisen van de "EVC-1958 " bleken te "bescheiden" 21
Nederlandse metaalbewerkers in Oost-Duitsland 22
WVV-acties contra de Euromarkt 23
Praag als centrum van de Vakverenigingsinternationales 24

III. Overige Groeperingen 26 -28
De politieke deining rond het Sociaal Democratisch Centrum 26

IV. Vreemdelingen 29 -33
Moeizaam verenigingsleven van de Chinese groeperingen in Nederland 29

Agenda
Overzicht stakingen in juni 1959

Inhoudsopgave maandoverzicht mei 1959

I. Communisme Internationaal 1 - 6
De Joegoslavische kwestie in het licht van recente gebeurtenissen 1
Terugkeer van maarschalk Tito na drie maanden verblijf in Azië en Afrika 3
Nieuwe anti-stalinistische uitspraken van het Joegoslavische staatshoofd 4
Chroestsjow's bezoek aan Albanië 6

II. Activiteiten van de CPN en haar hulporganisaties 7 - 27
Ontwikkeling naar een tweede CP in Nederland; meerderheids- en minderheidsrapport van de Bruggroep 7
Reactie van de CPN op deze rapporten 11
Drastische reorganisatie van de redactionele leiding van het partijdagblad "De Waarheid" 11
Positie CPN-periodieken 14
Paul de Groot in Oost-Duitsland geïnterviewd 15
Vredesbeweging bestaat 10 jaar; haar politieke taken 17
West-Europese conferentie te Luik 20
Jeugdbeweging, voorbereiding van het communistische festival in Wenen 21
Vakbeweging, verkiezingen in bedrijven tonen slinkende doch nog niet onbeduidende EVC-invloed 23
De "oude" EVC en Joegoslavië 23

III. Overige Groeperingen 28 - 31
Anti-kernwapenactiviteit; de AAA in internationaal verband 28
Symptomen van neo-nazisme in Nederland 29

IV. Vreemdeling 32 - 35
Het politieke en geestelijke klimaat van de emigratie - De Hongaren in Nederland 32

Agenda
Overzicht stakingen in mei 1959

Inhoudsopgave maandoverzicht april 1959

I. Communisme Internationaal 1 - 9
Het eerbetoon aan Chroestsjow, die 17 april 1959 65 jaar is geworden 1 - 3
Het derde partij-congres in Polen; gematigde koers gevolgd 3 - 6
CP'en van "Klein Europa" beraadslaagden in Brussel 7 - 9

II. Activiteiten van de CPN en haar hulporganisaties 10 - 28
Veertig jaar CP in Nederland 10 - 11
Resolutie van het partijbestuur, handelend over de politieke situatie in Nederland na de jongste verkiezingen 12 - 13
Tactiek van de CPN ten aanzien van het NVV 13 - 14
Twaalfde Waarheidzomerfeest op 30 augustus in Amsterdam 15 - 16
Vredesbeweging - Tien jaar WVR 17 - 18
Herleefde activiteit van "Nederland - USSR"; vriendschapsmaand 18 - 19
Stertocht van de Nederlandse Vrouwenbeweging 19
Congres van Verenigd Verzet, mat verloop 21 - 23
Vakbeweging - De breuk tussen de "oude"EVC en het WVV 24 - 26
Dominerende positie van Moskou in het Wereldvakverbond 26 - 28

III. Overige groeperingen
Anti-NAVO beschouwing in PSP-orgaan 29 - 30
Nieuw hoofdbestuur van de Pacifistisch Socialistische Partij 30

Agenda
Overzicht stakingen april 1959
Overzicht van reizen uit of naar Nederland van vooraanstaande Nederlandse en buitenlandse extremisten

Inhoudsopgave maandoverzicht maart 1959

I. Communisme Internationaal 1 - 8
De aanhoudende oppositie binnen en buiten het kader van de communistische partijen in het Westen 1 - 2
De PCF in haar naoorlogse ontwikkelingsgang 4
Het verzet der Franse partij-intelligentia tegen situaties in de PCF; disciplinaire maatregelen van de leiding 4 - 6
Teruggang en gedeeltelijk herstel van de communistische invloed op de massa der kiezers in Frankrijk 6 - 7
CPN voor zwaardere taak dan de grote Franse zusterpartij 8

II. Activiteiten van de CPN en haar hulporganisaties
Parlementaire invloed van de partij gedaald beneden het vooroorlogse peil 9 - 10
De bijna 35.000 stemmen van de Bruggroep leverden geen Kamerzetel op 10
Reacties van de CPN en oppositie 9 - 13
Landelijke conferentie Bruggroep voorshands nog geen eigen partij 13 - 14
Vredesbewegirtg Afsluiting van actie petitiecomité tegen raketbases; thans campagne voor topconferentie en stop-zetten atoomproeven 17 - 18
Pleidooi in blad van Nederlandse Vredesraad voor reorganisatie van de wereldvredesbeweging 18 - 19
Vrouwenbeweging vijftigste internationale vrouwendag 19 - 20
De communistische jeugdbeweging en haar internationale binding 20 - 21
De "smalle basis" van het culturele werk van "Nederland-USSR" 21
Verkiezingsactiviteit "oude" EVC. 22 - 23
Internationale positie van de "oude" EVC verder verzwakt; Brandsen geeft zijn plaats in het Uitvoerend Comité van het WVV prijs 24

III. Overige Groeperinsen 25 - 26
De stembusresultaten van de Pacifistisch Socialistische Partij 25
PSP-voorman accentueert grote verschillen met de CPN26

IV. Vreemdelingen 27 - 31
Chinezen in Nederland; vooroorlogse situatie sterk gewijzigd 27 - 29
Belangstelling van communistisch China voor deze bevolkingsgroep in Nederland 29 - 31

Overzicht stakingen maart 1959
Bijlage Overzicht communistische verkiezingsuitslagen maart '59

Inhoudsopgave maandoverzicht februari 1959

I. Communisme Internationaal 1 - 8
Het XXIste buitengewone congres van de CPSU (27 januari t/m 5 februari 1959); Chroestsjow aan de top 1 - 4
De opbouw van het communisme; theoretische uiteenzettingen van de Sowjet-Russische eerste partijsecretaris 4 - 5
Buitenlands-politieke aspecten van het jongste congres der CPSU 6 - 8
Het Kremlin en de wereldcommunistische beweging 8 - 9

II. Activiteiten van de CPN en haar hulporganisaties 10 - 29
De verkiezingscampagne van de CPN 10 - 11
Royement Jan Hoogcarspel 11
De Bruggroep en het geval 12 - 14
Wijziging CPN-districtsbesturen 14 - 15
Verkiezingsactie Bruggroep; het orgaan "De Brug" verschijnt voortaan tweemaal in plaats van een keer per maand 17 - 18
Vredesbeweging; de petitie tegen raketbases in Nederland in een nieuw stadium gekomen 20 - 21
"Verenigd Verzet" wil de vereniging verjongen om de strijd tegen het "fascisme" tot een goed einde to brengen 22 - 23
Jeugdbeweging; landelijk cultureel concours en sportief tournooi met Pasen in Amsterdam georganiseerd door het ANJV 24 - 25
Vakbeweging; uitzending van Nederlandse arbeiders naar Oost-Duitsland 27 - 29

III. Overige groeperingen. 30 - 31
De Pacifistisch Socialistische Partij en haar positiebepalen in de verkiezingsstrijd 30 - 31

IV. Vreemdelingen 32 - 35
Vreemdelingen uit landen achter: het "IJzeren Gordijn" 32
De Hongaarse Vertegenwoordiging in Nederland 33
Het Hongaarse vluchtelingenprobleem 33 - 35

Agenda
Overzicht-stakingen februari 1959

Inhoudsopgave maandoverzicht januari 1959

I. Communisme Internationaal 1 - 8
Het verschijnsel van de Chinese volkscommunes; desbetreffende c.c.-resoluties van augustus en december 1958 1 - 2
Het geforceerd opvoeren van de agrarische en indutriële productie der Chinese Volksrepubliek 2
Onverwijlde voortgang gemaakt met het consolideren van de communes 3
Aantal misstanden van partijwege veroordeeld, waarbij critiek op de lagere partijfunctionarissen teneinde fouten van de leiding to camoufleren 3
Hypothetische mogelijkheden voor het ontstaan van wrijving in het internationale communistische kamp 6
Joegoslavische en andere reacties 7 - 8

II. Activiteiten van de CPN en haar hulporganisaties 9 - 30
Samenstelling dagelijks bestuur en partijsecretariaat 9
De verkiezingscampagne van de CPN, uitgifte van drie brochures; openbare vergaderingen met filmvertoning in het gehele land 11
Nieuwe CPN-obligatielening 12
Het met een eigen lijst deelnemen van de Bruggroep aan de aanstaande Kamerverkiezing 12 - 13
Mislukte poging tot verzoening tussen CPN en Bruggroep 14 - 15
Schorsing van Jan Hoogcarspel als partijlid 16
Mantelorganisaties: Nederlandse Vredesraad ingeschakeld in communistische verkiezingscampagne 18 - 19
"Verenigd Verzet 1940-1945" verschuift de datum voor het eigen congres tot na die van het uitgestelde FIR-congres 20
Amateurfoto- en filmwedstrijd uitgaande van "Nederland - USSR" 20 - 21
ANJV-stelt zijn "nationaal festival voor vrede en vriendschap" andermaal uit 21 - 22
Wijziging in de dagelijkse leiding van dit communistische jeugdverbond 22 - 23
Het zevende OPSJ-congres; agitatie onder scholieren 23 - 24
Vakbeweging: het . communistische eenheidsstreven en zijn inconsequenties 26 - 27
Landelijk congres Metaal/EVC-1958 28
De Panhonlibco-actie 29 - 30
VVI-enquete in Nederland 30

Overzicht van vooraanstaande Nederlandse en buitenlandse extremisten, die uit of naar Nederland reisden
Agenda

Subscribe to 1959