You are here

1957

maandoverzicht december 1957
maandoverzicht november 1957
maandoverzicht oktober 1957
maandoverzicht september 1957
maandoverzicht juli en augustus 1957
maandoverzicht juni 1957
maandoverzicht mei 1957
maandoverzicht april 1957
maandoverzicht maart 1957
maandoverzicht februari 1957
maandoverzicht januari 1957

Inhoudsopgave maandoverzicht december 1957

I. Communisme internationaal 1 - 11
De Moskouse conferenties van november '57; de rol van China en Polen; de partijlijn 1 - 8
Communistische commentaren 2 - 8
Politiek omzichtiger optredend Joegoslavië 4
De eenheid in de "socialistische" wereld sterk naar de voorgrond geschoven 6
Het vraagstuk van de Duitse hereniging; speciale taak van de communistische partijen in de landen aan Duitsland grenzend 8

II. Activiteiten van de CPN en haar hulporganisaties 11 - 40
De doorwerking van het conflict in het partijbestuur der CPN 12 - 18
Reorganisatie van de partij 18 - 20
Ledental CPN in 1957 sterk teruggelopen 20
Vele reizen van partijbestuurders naar het Oosten 21 - 23
Reacties op de Indonesische kwestie 23 - 24
De "mantels" in 1957? toegespitste aandacht voor Azië 25 - 26
De "Spoetnik"-successen en de toegenomen propagandakansen op lange termijn van de communisten 29
De EVC in 1957, jaar van vruchteloos pogen 32 - 36
Laagterecoyd voor stakingen 39
Grote reis-activiteit van EVC-bestuurders 37 - 39

III. Overige groeperingen 40 - 47
Socialistische Unie opgeheven, Pacifistisch Socialistische Partij opgericht 40
Vijf jaar Derde Weg-beweging 42 - 43
De neo-nazistische activiteit 43 - 45
De "illegale" RCP en de relaties met de 4e Internationale 45 - 47

IV. Activiteit van Indonesiërs etc. 47 - 50
De anti-Nederlandse campagne en de Indonesische reacties in Nederland 48 -49

Stakingen Bijlage I
Agenda Bijlage II
Chronologische opsomming van enkele fasen in_het conflict CPN-EVC en in het partijbestuur van de CPN Bijlage III

Inhoudsopgave maandoverzicht november 1957

I. Comnunisme internationaal 1 - 1 2
Soeslow- rapporteur wan het C.C. der CPSU in de Zjoekow-zaak 3 - 4
Chroestsjow voor de Opperste Sowjet 5 - 7
Geen nieuwe communistische "Internationale'' 7 - 8
Twee internationale partijcónf erenties te Moskou -en- een aansluitende te Praag 8-12

II. Activiteiten van de CPN en haar hulporganisaties 12 - 30
De verhouding tussen de partij en de EVC 12
Omstreden uitspraak van Frits Reuter en nadere toelichting zijnerzijds in "De Waarheid", 11 - 11 - 1957 12 - 13
Ideologische beschouwing over het wezen van de vakbonden (Waarheid 9-9-57) 14
CPN- herdenking van de Russische Oktoberrevolutie 15
Publicaties van Nederlandse partij figuren in buitenlandse periodieken etc 15 - 16
Moreel van de gemiddelde partijgenoot gestegen 16
Colportage met het partijdagblad vergroot 17
Nieuwe "Waarheid"-rubriek:" Journaal van de Arbeid" 17
Landelijke verkiezingsconferentie op 23/24 november 1957 te Amsterdam 18-19
Vredesbeweging - Internationaal overleg te Stockholm 20
Geen bijzondere AA-activiteit in Nederland waargenomen, sterk verminderde invloed Op de massa 20
Toegenomen agitatie der communistische vredesbeweging in Nederland tegen de NAVO 20
Het "Duitse probleem" weer meer naar de voorgrond 21-22
Het "militaire werk" van het ANJV 23
Rumoer in "Verenigd Verzet 1940-1945" 23-24

Vakbeweging
Vakbeweging - De EVC-agitatie in verband met de bestedingsbeperking en de loonkwesties 25
Activiteit van "Ons Belang" 25 - 26
EVC houdt "loonconferenties" 27
Verkiezingen in twee grote bedrijven 27 - 29

III. Overige groeperingen 30 - 33
Het A.A.A.-comité te Haarlem in zijn "neutraliteits"-beleid 30
Financiële crisis in "De Derde Weg" 31
"Hinag"-activiteit 32

IV. Indonesiërs, Surinamers, Chinezen enz. 33-35
Indonesische studentenverenigingen gecoördineerd 33
Belgische contacten van Chinezen in Nederland 3^
Agenda
Overwicht stakingen november 1957

Inhoudsopgave maandoverzicht oktober 1957

I. Communisme Internationaal 1 - 9
De vervanging van maarschalk Zjoekow als minister van defensie der USSR door maarschalk Malinowski 1
Chroestsjow pers-interview van 7-10-57 1 - 3
Tegengestelde aspecten van de Sowjet-Russische buitenlandse politiek 3 - 5
Moskou over de onaantastbare kern van het marxisme-leninisme 5- 6
Mogelijke contacten op regionale basis der communistische partijen 8 - 9

II. Activiteiten van de CPN en haar hulporganisaties 9-27
Het conflict in het partijbestuur; nog steeds geen verzoening 9
Veel gedokter aan partijbestuursresolutie van 10 oktober 1957 9-13
Brief van de CPSU aan de PvdA; "Waarheid"-kritiek op het aan Moskou gegeven "negatieve" antwoord 13
Drie delegaties uit Nederland naar de Sowjet-Unie ter gelegenheid van de herdenking van de Oktoberrevolutie 1917 14
Komende receptie in de Sowjet-Ambassade te 's-Gravenhage 14
De "vrijdagkrant" van het CPN-dagblad; uitwerking van colportage- en abonnee-wervingsplannen 14 - 15
Enige bedrijvigheid van communistische vriendschapsorganisaties 16
Gewestelijke contactdagen en een landelijke conferentie der Nederlandse Vrouwen Beweging 16-17
Jongste ontwikkeling in de wereldvredesbeweging, recent overleg te Lausanne 17-19
Handtekeningenactie van de Nederlandse Vredesraad nog niet hervat 19
Pogingen om het zogenaamde militaire werk van het ANJV te verbeteren19 - 21
De EVC-delegatie naar het 4e WVV-congres te Leipzig (4-15 oktober '57) 23
De propagandistische opzet van Leipzig; dienstbetoon aan de Sowjet-Unie 21 - 23
B.BRANDSEN, algemeen-secretaris EVC, herkozen als een der WW vice-presidenten 25

III. Activiteiten van Indonesiëra etc. 27 - 28
Studentenconferentie in meerderheid tegen communistisch propagandabetoog 27
Omstreden "Nationale Raad" der Ambonezen in Nederland 27

Agenda
Overzicht stakingen oktob-er 1957

Inhoudsopgave maandoverzicht september 1957

I. Communisme Internationaal 1 - 9
Oktoberrevolutie 1917 - Stellingen van de CPSU n.a.v. komende herdenking 1 - 6
Uitspraken ever "de nieuwe klasse" 2
Lof en blaam voor wijlen Stalin 4 - 5
Het sluiten van de "socialistische" gelederen 7 - 8
De communistische samenwerking 9

II. Activiteiten van de CPN en haar hulporganisaties 10 - 32
Reorganisatie van de partijleiding 10-11
Samenstelling nieuw dagelijks bestuur en partijsecretariaat 12
Harry VERHEY thans 2e algemeen secretaris 13
Vrijgestelden GEELHOED en VERREYT exit 14 - 15
Aanstaande viering van 40ste verjaardag der Russische Oktoberrevolutie 16-17
De organisatie van huidige partijscholing 17-19
Twee Nederlandse uitgaven van de omstreden DOEDINTSEW-roman "Niet bij brood alleen" 19-21
Acht jaar CPN-filmdienst 21-22
Vredesbeweging - Actie tegen kernwapenen voortgezet 23
Tot dusver weinig succes voor Nederl. Vredesraad algemene politieke achtergrond der acties 25
Jeugdbeweging - Afloop 4e Wereldjeugdcongres Kiev 25-26
ANJV-winterwerk; voorbereiding 7e ANJV- congres april '58 26-27
Vakbeweging - "Guidance" uit de Sowjet-Unie 28-29
"Politiek en Cultuur" over aard, methoden en doeleinden van de vakbeweging 29-30
Het 4e WVV-congres en "de eenheid" 30-31
Algemene hoofdbesturenvergadering EVC/1957 31
Internationale contacten 32

III. Overige Groeperingen 33 - 36
Commissoriaal advies in Speidel- zaak bekritiseerd 33 - 34
Neo-nazistische publicatie 35

IV. Activiteiten van Indonesiërs etc. 36-37
Personeelsinkrimping verwacht bij Indonesische Vertegenwoordiging in Nederland 36
8ste verjaardag Chin. Volksrepubliek in Den. Haag en Amsterdam gevierd 37

Agenda
Overzicht, stakingen, september 1957

Inhoudsopgave maandoverzicht juli en augustus 1957

I. Communisme Internationaal 1 - 9
De machtsverschuivingen in de Sowjet-Unie 1-2
Partijresolutie C.C. van de CPSU tegen "anti-partijgroep", aanvallen op MALENKOW e.a. 2
De "Leningrad-affaire" opgerakeld 2-3
Nieuw Partij-presidium 7
Relatie Moskou-Belgrado 9

II. Activiteiten van de CPN en haar hulporganisaties 10-32
Snelle reactie van de CPN-leiding op politieke veranderingen in de USSR 10-12
Betuiging van trouw aan CPSU in een verklaring van het partijbestuur der CPN 11
Het conflict in het partijbestuur; breuk voorkomen 12-14
Communistische commentaren op artikel van prof. dr. J. TINBERGEN in het kader van de strijd tegen het politieke isolement 14 - 16
CPN-agitatie tegen huurverhoging 16-17
Partij-invloed in talrijke anti-huurverhogingscomité's 17
Actie tegen Duitse herbewapening 17 - 18
Partij-resoluties over "De Waarheid" en "Politiek en Cultuur" 18-19
Het 11e Waarheid-Zomerfeest 19-20
CPN-partijbestuurders achter het IJzeren Gordijn 20-21
Vredesbeweging - Na de Colombo-conferentie 22
A.A.-conferentie te Tokio; Nederlandse arts als gedelegeerde 22-23
Ruim 700 jongeren uit Nederland bezochten het 6e Wereldjeugdfestival te Moskou 24-25
ANJV-propaganda voor verkorte militaire diensttijd in Nederland 26
Nieuwe functionarissen OPSJ 26-27
Nederlands comité van aanbeveling in prijsvraag voor Auschwitz-monument 28
Vakbeweging - Manifest EVC tegen herstel samenwerking in Unie-verband 29
Verkiezingen ondernemingsraad Hoogovens IJmuiden 29-30
Buitenlandse reizen EVC-bestuurders 31

III Overige groeperingen 32-38
.De Derde Weg en het communistische jeugdfestival in Moskou 32-35 A
"Hinag"-activiteiten 35-37

IV. Activiteiten van Indonesiërs etc. 38-39
Herdenking twaalfde verjaardag stichting R.I. 38
Vertrek naar Indonesië van P. I.-hoofdbestuurder 38
Stichting organisatie van in Europa studerende Indonesiërs 39

Agenda
Stakingen (opgave over de maanden juli en augustus 1957)

Inhoudsopgave maandoverzicht juni 1957

I. Communisme Internationaal 1 - 8
TITO over initiatief van Joegoslavië tegen "verdere verslechteringen" van de betrekkingen met de S.U 1
Scherpe Poolse C.C.-resolutie over excessen van bepaalde voormalige veiligheidsorganen; "oud zeer" uit de Stalintijd 2-3
"Waarheid"-kritiek op GOMULKA-rede 3
Rood China en het wereldcommunisme; herziene tekst van belangrijke MAO-rede gepubliceerd 4 - 8

II. Activiteiten van de CPN en haar hulporganisaties 8-29
Speidel's bezoek aan Nederland; partij-agitatie 8 - 9
Eerste openbare rede van Paul de GROOT te Amsterdam sedert november 1956; strijd tegen het isolement van de communisten 9-10
Partijconferentie d.d. l*f en 15 juni 1957; De GROOT over "ontaardingsverschijnselen" binnen de CPN 10-11
Onenigheid in het partijbestuur; controversen met EVC-leiders 11
Vacantie en zakenverblijf achter het IJzeren Gordijn 11 - 12
11e Waarheid-Zomerfeest op 25-8-57 te Amsterdam, veel inspanning vooraf 12 - 13
Theun de VRIES distancieert zich n.a.v. de "affaire-Harich" van zijn collega-auteur, Nico ROST 13 - 15
Uitgeverij "Pegasus" niet onvankelijk verklaard in kort geding over vertaling van Sowjet-roman 15 - 16
Gezamenlijke Nederlands-ïndonesische verklaring op Conferentie te Colombo van de Wereldvredesraad 18
Mantelorganisaties trachten initiatief te behouden van anti-atoombomactie in Nederland 19 - 20
Moskou-nummer van "Nederland-USSR" n.a.v. Wereldjeugdfestival 22
11e NVB-landdag op 25-6-57 22 - 23
Vakbeweging-Wervingsmoeilijkheden; "EVC geen bijkantoor van de CPN" 24 - 26
Aansporing tot productie-remmende acties in bedrijven 26

III. Overige groeperingen
Oproep van "Kerk en Vrede" inzake gevaar van kernwapens 29
Vrij constante propaganda der Pacifistisch Socialistische Partij 30
Carlos PRONK en anderen uit de Socialistische Unie 30 - 32
Nieuw, orgaan onder hoofdredactie van oud-SS-er 32 - 33
Dr.T.GOEDEWAAGEN sprak in Duitsland voor neonazistisch georiënteerde organisatie 33

IV. Activiteiten, van Indonesiërs etc.
Indonesische en Surinaamse acties ten behoeve van het Wereldjeugdfestival in Moskou 34
Agenda
Stakingen (opgave over de maand juni 1957)

Inhoudsopgave maandoverzicht mei 1957

I. Communisme Internationaal 1-10
De 1 mei-feesten in Moskou en elders; navrante demonstratie in communistisch Polen; "humanistisch" geluid van Tito; onverzoenlijkheid van KADAR (Boedapest) 1 - 3
"Prawda"-hoofdartikel d. d. 1 mei 1957 van de Sowjetleider B. PONOMARJOW 1 - 2
De plenaire zitting van het Centraal Comité der Verenigde Poolse Arbeiders Partij; positie van GOMULKA's tegenstanders verder verzwakt 8
Beschouwingen over het wezen van het communisme in Rood-China gegeven 6 - 8
De persbreidel in Polen 8-10

II. Activiteiten van de CPN en haar hulporganisaties 10 - 28
1 mei-viering 1957 minder belangstelling dan vorig jaa matte stemming 10
Geen afzonderlijk communistisch optreden op nationale herdenkingsdagen 10
Bedrijfswerk CPN voortaan door de gewone partijafdelingen te verrichten 11 - 12
Districtsconferentie Amsterdam; vrij grote mededeelzaamheid van partijwege 12 - 13
De materiele positie van "De Waarheid"; toestand nog zorgelijk ondanks betoond optimisme 13 - 15
Vredesbeweging ondersteunt met kracht anti-atoombomcampagne15 - 18
Actie tegen West-Duitse remilitarisatie overvleugeld 17
Jeugdbeweging verlegt accent der agitatie ook. naar anti-atoombomactie 18 - 19
Het 4e WFDJ-congres van 16-22 augustus a. s. te Kiev, slechts een kleine" delegatie" 'uit "Nederland 19
Het Moskouse Jeugdfestival begin 28 juli 1957; aantal niet-cornmunisten in de delegatie uit Nederland waarschijnlijk hoger dan bij vorige internationale festivals der communisten 20
Vriendschaps- en culturele organisaties; de bescheiden rol van "Nederland-USSR" 21
Vakbeweging - ook de EVC ingeschakeld in de campagne tegen de kernwapens 23
Uitslag ondernemingsraadsverkiezingen in een Amsterdams groot-bedrijf; feitelijk enige achteruitgang in stemmental ondanks het gepropageerde "winst-aspect" 24
EVC -afgevaardigden te zijner tijd naar het 4e WVV congres 25
Internationale contacten van de communistische vakbeweging in Nederland 25 - 28

III. Overige groeperingen 28-31
Uiteenlopende reacties van "Kerk en Vrede" en "De Derde Weg" ten opzichte van deelname aan het Moskouse Jeugdfestival kritische commentaar van: dr. O. NOORDENBOS 28 - 30
Rechts-extreme activiteit - Belangstelling voor georganiseerde protesten van. kleine boeren tegen landbouwbeleid der Regering 30

IV. Activiteiten van Indonesiërs etc. 31-32
Nieuwe Ambonese organisaties 32

Agenda
Stakigen (voor de maand mei 1957 niets te melden

Inhoudsopgave maandoverzicht april 1957

I. Communisme Internationaal 1 - 9
Décentralisatie van de Sowjet-industrie en de bouwnijverheid; publicatie van desbetreffende "Chroestsjow-thesen", op 30 maart 1957 1 - 3
Afschaffing gedwongen staatsleningen in de Sowjet-Uriie aangekondigd 3 - 4
Bilaterale 'besprekingen tussen communistische partijen 4
Beschuldigingen van BOELGANIN en KADAR aan het adres van Zuid-Slavië 4
Rede van maarschalk TITO te Brioni voor de Socialistische Alliantie" d. d. 18-4-1957 5
De affaires HARICH en LUKACS 5 - 6
Joegoslavië in de verdedigende aanval; artikel van BEGOWITSJ in de "Borba" van 5-4-1957 6 - 9

II. De CPN en haar hulporganisaties 9-37
Partij-agitatie tegen Speidel over haar hoogtepunt heen 9
Sowjet-Russische "atoom"-waarschuwing aan Nederland op 4-4-1957 via Radio-Moskou; ''Waarheid"-commentaar van Marcus BAKKER 9-10
Voortdurende agitatie der communisten tegen "bestedingsbeperking" 10
Toenemend stemming maken contra de nieuwe huurverhoging 10
De "Pegasus"-brochure van De GROOT 's artikelen, een weggelaten passage 11
De CPN-districtsconferenties na het 18e partijcongres van oktober 1956 gehouden van februari tot eind april '57 12 - 13
De Hongaarse kwestie voer de CPN een thans volledig afgedane zaak 13
Sowjet-roman in opspraak; communistische tegenkantingen tegen uitgave van een Nederlandse vertaling 14 - 16
Vastere propagandalijn van de mantelorganisaties 17
Drie bijeenkomsten in Oost-Berlijn van resp. internationale vredes-, vrouwen- en oud-verzetslieden-beweging; mogelijke achtergrond 17
Zitting Bureau Wereldvredesraad, het "Appèl van Berlijn" 18 - 19
Plannen van de Nederlandse Vredesraad 19-20
ANJV zal agitatie tegen SPEIDEL voort zetten; ANJV-pamfletten aan militairen uitgereikt 21
Communistische vrouwenbeweging internationaal en nationaal; praktijk-moeilijkheden bij het zoeken naar de "brede basis" 24
Huidige positie van de EVC; geen herstel van de teruggang in ledental na "Hongarije" 25
De verhouding tussen de CPN en de EVC 26
Corgressen van drie EVC-bedrijfsbonden 27-30

III. Overige groeperingen 32-35
Opleving van de RCP nieuw trotskistisch blad in Nederland 32
Terechtwijzing van de communistische vredesbeweging, door het periodiek "De Derde Weg" 32 - 34

IV. Indonesiërs, Surinamers, Chinezen, West-Indiërs etc. 35 - 36
PI-sympahieën voor communistische standpunten 35

Agenda
Overzicht der stakingen in april 1957

Inhoudsopgave maandoverzicht maart 1957

I. Communisme Internationaal 1 - 8
Opgevoerde agitatie tegen "het imperialistische gevaar" 1
"Prawda" prijst opnieuw Stalin's kwaliteiten 1
Waarschuwing tegen het "nationaal communisme" van TITO en tegen het revisionisme 2
Rede van de Joegoslavische Minister van Buitenlandse Zaken, K. POPOWITSJ, d.d. 27-2-57 accentueert het conflict Moskou-Belgrado 2 - 4
Het in april '56 opgeheven Kominform en het zoeken naar andere internationale communicatie tussen CP'en 4 - 6
Belgische partijdelegatie naar Moskou ontboden 7

II. De CPN en haar hulporganisaties 8 - 28
Resolutie partijbestuur CPN 29-12-1956 instrueert inzake eensgezinde actie tegen verlaging van het levenspeil; sinsdien toegenomen agitatie contra bestedingsbeperking 8 - 9
Onverminderde agitatie tegen benoeming van generaal Speidel in NAVO-commando 9 - 10
De Russische vertaling van enige ideologische artikelen van Paul de GROOT; Moskou's hoge instemming met het geponeerde 10
Harry VERHEY valt Ger HARMSEN's standpunten in"Politiek & Cultuur" aan; HARMSEN kennelijk "P. & C."-hoofdredacteur-af 11 - 12
De partijfilmdienst en zijn vermommingen 12 -13
Het verscheiden van twee CPN-partijbestuurders: Jan HAKEN (nov. '56) en Jaap BRANDENBURG (maart '57) 13 - 14
Mr. H.P.L.WIESSING's anti-Mc-Carthy-stunt 14 - 15
Ook vredes- en jeugdbeweging voeren actie tegen Speidel 16 & 20
Kalmerende toon van overreding Wereldvredesbeweging overgenomen; Nederlandse Vredesraad vindt enige gereserveerde toenadering bij "Kerk en Vrede" 17
Terugtreden Joop WOLFF uit het ANJV 21
Kadergebrek "Nederland-USSR" 21 - 22
EVC-bouwvakkers tegen CAO 23 - 24
Gsschokte positie van "De Metaal /EVC"enigszins hersteld, toegenomen invloed in de metaalbedrijven; uitslagen verkiezingen leden ziekenkas NDSM, ondernemingsraden ADM en Draka 24 - 26
Succes bij bedrij fsverkiezingen van "onafhankelijke" ongeorganiseerden 25
EVC-delegatie bezocht Hongarije; propaganda voor KADAR-regime in slecht bezochte verslagvergaderingen 26-27

III. Overige groeperingen 29-32
Socialistische Unie bepleit "Labour-structuur" van PvdA 29
Vijfjaar "Derde Weg" 29 - 30
RCP-invloed in het SDC 31-32

IV. Activiteiten van Indonesiërs,Chinezen,West-Indiërs etc. 33-35
Indonesische studentenvereniging "PPI" ijvert voor het zenden van een delegatie naar het 6e Wereldjeugdfestival te Moskou 33
Communistische invloed in "Ons Suriname" 34 - 35

Agenda
Overzicht der stakingen in maart 1957

Inhoudsopgave maandoverzicht februari 1957

I. Communisme_Internationaal 1 - 9
Economisch beleid USSR, nieuwe Sowjet-Russische regerings-commissie ter bestudering van de technische ontwikkeling 1
SHEPILOW vervangen door GROMYKO als Minister van Buitenlandse Zaken der Sowj et-Unie en herbenoemd tot lid van het CPSU-partijsecretariaat 2-3
F.R.KOZLOW bevorderd tot plaatsvervangend lid van het presidium der CPSU 4
POF en PCI benoemen permanente vertegenwoordigers in eikaars centraal comité 8

II. Activiteiten van de CPN en haar hulporganisaties 9-25
CPN terug naar het offensief? 9
Visies van Paul de GROOT gepubliceerd in de Sowjet-Russische partijpers 10
Spanningen in de redactie van het maandblad "Politiek & Cultuur" 11
Nieuwe agitatie tegen de Duitse herbewapening 12
De verklaring-Romein c.s. inzake Hongarije, scherper geworden CPN-reactie daarop; royement M.v.EMDE BOAS 13 - 15
Vredesbeweging in het ongerede 17-19
EVC-reorganiseert en bezuinigt 22-24

III. Overige groeperingen. 25 - 27
Oprichtingscongres pacifistisch-socialistische partij 25 - 2.6

IV. Activiteiten van Indonesiërs, Chinezen, West-Indiërs etc. 27 - 28
Surinaams Comité te Amsterdam ter bevordering van het deelnemen een het Moskouse Jeugdfestival 27

Agenda
Overzicht stakingen februari 1957
Correctie: blz. 15 onder de kop "Abonnee-werfactie te lezen: - 2500 nieuwe abonnees vóór 1 mei 1957

Inhoudsopgave maandoverzicht januari 1957

I. Communisme Internationaal 1 - 8
Pogingen Sowjet-Unie om met bijstand van China de eenheid in het Socialistische kamp te herstellen 1
Vermaan van Peking aan Belgrado 2
CHROESTSJOW als "stalinist" 4
Hardere koers van het internationale communisme 5
Bilaterale conferenties van "keiharde" leiders 5
PCF en PCI onderling afwijkend t. o. v. het TITO-regiem 6
Zitting Centraal Comité CPSU; straffere ecón. coördinatie 7

II. Activiteiten van de CPN en haar hulporganisaties 8 - 32
Nasleep Hongaarse kwestie nadelig voor CPN-relaties met andersdenkenden 8
De communisten en de Vredesbeweging in Nederland 9
De GROOT attaqueert het "sociaal-pacifisme" en De Derde Weg 9
CPN-partijsecretaris over het Joodse vraagstuk 10
De ongunstige positie van het partijdagblad "De Waarheid" 12 - 13
Sonja PRINS uit "Politiek en Cultuur" als red. secretaresse 14 - 15
Reorganisatie buurt- en bedrijfsafdelingen CPN 15 - 16
Nederlandse Vredesraad, opvallende mutaties, leidende rol van de CPN uitgespeeld? 18
Pogingen om "Vredesacties" alsnog te bundelen tegen de Duitse herbewapening 19
Voortdurende organisatorische moeilijkheden EVC 27
EVC wil actie-comité's op brede basis 28
Internationale verbindingen EVC 30 - 31

Activiteiten van Indonesiërs, Chinezen, West- Indiërs etc. 32 - 33
Getemperde Indonesische activiteit in Nederland 32

Agenda
Overzicht stakingen januari 1957

Subscribe to 1957