You are here

106

106 Inlichtingeneskadron 106 IE

In het tijdschrift VOC-mededelingen (nr. 4, 2011) stond een artikel over deze eenheid. De tekst van dit artikel volgt hierna.

Bij de oprichting van het Joint Intelligence Surveillance Target Acquisition Reconnaissance Commando (JISTARC) is de All Source Intelligence Cell (ASIC) zoals deze tot op heden bekend is, getransformeerd naar het 106 Inlichtingeneskadron.

Dit eskadron vormt de analysecapaciteit binnen het JISTARC die generieke modules opleidt, formeert en aanbiedt als additionele inlichtingenondersteuning in de Environment Cell (EC) van de respectievelijke brigades voor hun operationele inzet. Voor gereedstelling volgen zij het opwerkprogramma van de ISTAR-module en worden ver-volgens overgedragen aan de brigade. Vanuit de vredes-bedrijfsvoering worden de Operationeel Commando’s (OpCo), J2 DOPS en overige krijgsmachtonderdelen voorzien van inlichtingenondersteuning en producten. Als derde hoofdtaak stelt het eskadron inlichtingencapaciteit beschikbaar voor inzet bij Nationale Operaties in het kader van de Intensivering Civiel Militaire Samenwerking (ICMS). Afhankelijk van de inlichtingenbehoefte kan de samenstelling van een generieke module worden aangepast (tailor made).
Het 106 Inlichtingeneskadron bestaat uit een eskadronsstaf, het inlichtingenpeloton (inlpel), Inlichtingen Support Peloton (inlsptpel) en het Geo Support Peloton(geosptpel). Het analyse productieproces wordt aangestuurd door bureau Plans/ Production. De pelotons bestaan uit een diversiteit aan specialismen die gezamenlijk, in de juiste mix van expertise, een integraal, multidisciplinair eindproduct genereren voor de behoeftesteller. De personele bezetting is bij volledige vulling van het eskadron 122 medewerkers. Binnen het Inlichtingenpeloton zijn militaire analisten (MA), human terrain analisten (HTA) en geo spacial analisten werkzaam. In het Inlsptpel zijn de expertises OSINT, IMINT, GNINT en FORINT ondergebracht. Het geosptpel levert grafische ondersteuning en terreinmeetcapaciteit. Gezamenlijk leveren zij in de aanloop naar een operatie integrale producten ter ondersteuning van het besluitvormingsproces van de operationele commandant conform de inlichtingencyclus.

Tijdens de operatie dragen zij bij aan de Situational Awarenesss (SA) in het missiegebied, leveren thematische diepteanalyses, maken assessments (voorspellend vermogen) en doen aan scenariobuilding. De hoofdaandachtsgebieden liggen bij:
• weer/terrein/klimaat, hydrografie, infra, thematische visualisatie in tijd en ruimte
• partijen en groeperingen, politieke en sociale omgeving/cultuur/religie en media
• (Ir)reguliere strijdkrachten (organisatie/optreden/capabiliteit)/criminaliteit, modus operandi/courses of action en mijnen/UXOs/IEDs/mil kunstwerken

Het inlichtingenproces valt of staat bij de beschikbaarheid van informatie. Deze informatie wordt voor een groot deel verkregen uit de sensoren van het JISTARC. De sensoren worden in een operatie vanuit hun taakstelling conform het Intel Collection Plan (ICP) opgedragen om specifieke informatie in het missiegebied te zoeken d.m.v. observatie, bevraging enz. en in rapportages aan te bieden aan de EC. De overige informatie wordt verkregen uit (gerubriceerde) netwerksystemen, open bron informatie en rapportages van hogere- en neveneenheden. Kaartmateriaal (inbegrepen in digitale vorm) wordt verworven via de Dienst Geografie Koninklijke Landmacht. De verkregen informatie wordt in een breed scala aan geavanceerde computersystemen, databases en applicaties opgeslagen, verwerkt, geanalyseerd tot een integraal inlichtingen eindproduct. Vervolgens wordt het eindproduct overgedragen aan de behoeftesteller. De kwaliteit van het eindproduct is naast de beschikbare expertise afhankelijk van de beschikbaarheid van het personeel (werkdruk), beschikbaren informatie (input), beschikbare (ICT) middelen en tijd en ruimtefactoren.

Personeel van 106 Inlesk levert al geruime tijd een bijdrage aan operaties in uitzendgebieden. Zo zijn er significante bijdrages geleverd aan missies als SFIR, DTF, ISAF, RDTF, OEF, EUSEC, NLMARFOR, ATALANTA en momenteel is een module actief in Kunduz. In 2010 is 106 Inlesk begonnen met de ondersteuning van Nationale Operaties (NatOps).

Op initiatief van diverse ‘officieren veiligheidsregio’ hebben een aantal politiekorpsen binnen Nederland inlichtingencapaciteit beschikbaar gekregen om te assisteren bij onderzoek waarbij maatschappelijk onrust een grote rol speelde. De inzet heeft in alle gevallen geleid tot een succesvolle uitkomst. Voor zowel politie als voor het inlichtingenpersoneel bleek deze samenwerking van meerwaarde om in elkaars keuken te kunnen kijken en van elkaars werkwijze en analysetechnieken te leren.

Subscribe to 106