You are here

vredesbeweging

HANDBOEK VREDESBEWEGINGEN (sectie 02 van het H.K.K.L. maart 1969)


- Handboek Vredesbewegingen (sectie G2 Hoofdkwartier Koninklijke Landmacht / Lamid, 1969)
- Lijst van vredesgroepen (nationaal, internationaal, 'namen', 'contacten') uit het Handboek 1969

Zie ook bij groepen die in de gaten zijn gehouden, vredesbeweging.


Inleiding uit het Handboek

Dit handboek heeft ten doel de commandant voor te lichten over alles wat zich op het terrein van de vredesbeweging afspeelt. Een gedegen voorlichting hierover is te meer noodzakelijk, waar verwacht
mag worden, dat in de toekomst de vredesbeweging een steeds grotere rol zal gaan spelen.

Het nieuwe handboek komt in de plaats van het in juni 1964 verschenen "Overzicht van anti-militaristische en radicaal-pacifistische groeperingen". Herziening daarvan was noodzakelijk in verband met de vele
wijzigingen, die zich sindsdien op dit gebied hebben voorgedaan. Sommige organisaties zyn verdwenen, nieuwe bewegingen opgekomen, terwijl de overige nog bestaande groeperingen een verdere en soms ook andersgerichte ontwikkeling hebben doorgemaakt.

De noodzaak tot herziening werd aangegrepen om tot een geheel nieuw overzicht te koraen, breder van opzet en per organisatie met een duidelijke indeling in paragrafen, waardoor automatisch ook meer informatie werd verwerkt. Nieuw is ook de index op de namen van personen, die in meer dan één organisatie een vooraanstaande functie bekleden, alsmede het schema van de onderlinge contacten. Het nieuwe handboek heeft overigens niet de pretentie in alles volledig en volkomen up to date te zyn. Wel is gestreefd naar een zo groot mogelijke mate van volledigheid met verwerking van de nieuwste gegevens. Dit is niet in alle gevallen mogelijk gebleken. Van sommige organisaties waren na 1967 geen nieuwe gegevens bekend, andere konden worden bijgewerkt tot de datum van afsluiting, waarvoor maart 1969 werd gekozen.

De titel "Handboek Vredesbewegingen" werd gekozen, omdat dit overzicht, in tegenstelling tot het vorige, niet alleen anti-militaristlsche en radicaal-pacifistische organisaties omvat, doch zoveel mogelijk alle bewegingen, die zich op enigerlei wijze - hetzij als hoofddoel, hetzij als belangrijk nevendoel of ook alleen uit opportunistische
overwegingen - met vredesactiviteiten bezig houden.

De in dit handboek behandelde organisaties lopen qua achtergrond, doelstelling en structuur dan ook sterk uiteen.
Qua achtergrond: van communistisch tot socialistisch, van neutraal tot zuiver godsdienstig.
Qua doelstelling: van absolute geweldloosheid tot algemene vredelievendheid, van een streven naar een nieuwe wereldorde tot de stryd tegen een bepaald aspect van de oorlogvoering.
Qua structuur: zowel nationaal als internationaal, zowel overkoepelend en coördinerend als direct leidinggevend en stimulerend, zowel beschouwend als actief optredend.

Dit met allerlei tussenvormen en overlappingen, zodat het ondoenlijk was de organisaties in een streng schema onder te brengen. Daarom werd aan een alphabetische volgorde van behandeling de voorkeur gegeven.

Tenslotte zij nog vermeld, dat het enkele feit van opname van een bepaalde organisatie in dit handboek niet impliceert dat deze te beschouwen is als een voor de veiligheid van de staat gevaarlijke organisatie. Integendeel, onder de hierin behandelde organisaties zijn er zeker een aantal, wier integriteit en betrouwbaarheid boven iedere verdenking verheven zijn. Derhalve draagt dit overzicht niet het karakter van een zwarte lijst o.i.d. en dient als zodanig ook niet te worden gehanteerd.




De volgende organisaties komen in het Handboek voor

Algemene Nederlandse Vredesactie (A.N.V.A.)
Bond voor Dienstweigeraars (B.V.D.)
Comité 29 november 1962
Comité 1961 voor de Vrede
Convent voor een Nieuw Politiek Ethos (N.P.E.)
Democratisch Socialistische Studentenvereniging "Politeia"
Doopsgezinde Vredesgroep
Genootschap der Vrienden ("Quakers")
Gespreksgroep voor de Vrede
Interkerkelijk Vredesberaad (l.K.V.)
Internationale Christelijke Vredesbeweging - Nederland
Internationale Vrouwenorganisatie voor Vrede en Vrijheid
Kerk en Vrede
Nationale Stichting tot Financiering en Activering
van de Propaganda voor Federale Wereldregering
Nationale Stichting "Nederland - Vredeland"
Nederlands Comité tegen Verspreiding van Kernwapens
Nederlands Pugwash Komitee (N.P.K.)
Nederlandse Vredesraad (N.V.5.)
Onafhankelijke Vredesliga (O.V.L.)
Pacifistisch Socialistische Jongerenwerkgroepen (P.S.J.W.j
Pacifistisch Socialistische Partü (P.S.P.)
Fax Chriati - Nederland
Praagse Christelijke Vredesconferentie - afd.Nederland
Servas Comité" Nederland
Sjaloom
Socialistische Jeugd van Nederland (S.J.)
Stichting Anti Atoombom Actie (A.A.A.)
Stichting ter Bevordering van Studie, Vorming
en Training in Geweldloze Weerbaarheid
Stichting Vredesopbouw
Wereld Federalisten Beweging Nederland (W.F.B.N.)
Werkgroep Anti-Militaristische Studenten (W.A.S.)
Vredesactiegroep van Studenten (V.A.S.)
Werkgroep voor de Vrede (Limburg)
Zeeuws Vredes Comité (Z.V.C.)

INTERNATIONALS VREDESORGANISATIES

Europese Federatie tegen Kernbewapening (E.P.K.)
International Confederation for Disarmament and Peace (l.C.B.P.)
International Fellowship of Reconoiliation (l.P.O.R.)
International Liaison Committee of Organisations for Peace
(I.L.C.O.P.) - International Peace Bureau (l.P.B.)
Internationale Katholieke Vredesbeweging "Pax Christi"
Praagse Christelijke Vredesconferentie (C.V.C.)
Pugwash beweging - Pugwash Continuing Committee
War Résisters International (W.R.I.)
Wereld Vredes Raad (W.V.H.)
Women's International League for Peace and Preedom (W.I.L.P.F.)
Women's International Strike for Peace (W.I.S.P.)

FUNCTIONEEL NAMEN REGISTER

SCHEMA ONDERLINGE CONTACTEN

Subscribe to vredesbeweging